اقامت گاه بوم گردی ورکانه

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻫﻤﺎن 400 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ 20ورﮐﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در روزﮔﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻃﺮاﻓﺶ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻮهﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ روﺳﺘﺎ در دل ﮐﻮه ﻫﻤﺴﺎز و ﺧﻮش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﯽ را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان از روﺳﺘﺎ اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ وﺟﻮد دو اﺻﻄﺒﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش و اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺐ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻬﺮي ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪري و زادﮔﺎه ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. ورﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺑﺎغﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
آدرس ﻫﻤﺪان روﺳﺘﺎي ورﮐﺎﻧﻪ ورودي روﺳﺘﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
تلفن  :  02142695337 : 
ایمیل info@hotelyab24.com
سال ساخت
تعداد طبقات 0
تعداد واحد ها 0
مسافرینگرامی ‌می‌توانندبعد از ساعت 14 اتاق خود را تحویل گیرند و قبل از ساعت 12اقامتگاه خود را تحویل دهند
آنتن مرکزی تلفن مرکزی ترانسفر حرم پارکینگ کافی نت رستوران
آشپزخانه مرکزی کافی شاپ رختشویی آسانسور صندوق امانات دوربین مدار بسته
ایمن آتش گشت ترانسفر فرودگاه اقامت(باصبحانه) هاف برد فول برد (صبحانه،نهار،شام)
خروج اضطراری استخر سونا جکوزی فضای سبز اتاق ورزش
آرایشگاه فروشگاه مرکز درمانی اتاق کنفرانس لابی اینترنت بی سیم
تاکسی سرویس          

 

فاصله از اقامتگاه تا ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه10 دقیقه 

فاصله از اقامتگاه تا ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﯽ روﺳﺘﺎي رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ ورﮐﺎﻧﻪ7 دقیقه 

فاصله از اقامتگاه تا اﺻﻄﺒﻞ ﻣﻬﺮي ﺧﺎﻧﻢ6 دقیقه 

فاصله از اقامتگاه تا  ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪري ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ8 دقیقه 

فاصله از اقامتگاه تادرﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن8 دقیقه 

فاصله از اقامتگاه تا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮑﻨﺪ ارزاﻧﻔﻮد10 دقیقه 

فاصله از اقامتگاه تا ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدو 9 دقیقه 

تاریخ ورود :
تعداد شب:
تعداد بزرگسال:
تعداد خردسال:
نمایش اطلاعات اتاق های هتل
جهت انجام رزرو در تاریخ مورد نظر اطلاعات فوق را پر نمایید و دکمه بررسی اتاق ها را کلیک نمایید.
0% تخفیف
گنجایش هزینه اتاق(ریال)
 1,400,000 ریال
1,400,000
اتاق 2 تخته
Double Room
2  نفر

45250
ظرفیت نفر اضافه تخت یک نفره تخت دو نفره کاناپه
1 0 0 0
هزینه نفر اضافه در هر روز  550000 ریال
1398/01/07  -  1400000   ریال

مشخصات:
تجهیزات:
0% تخفیف
گنجایش هزینه اتاق(ریال)
 1,750,000 ریال
1,750,000
اتاق 3 تخته
Triple Room
3  نفر

45250
ظرفیت نفر اضافه تخت یک نفره تخت دو نفره کاناپه
1 0 0 0
هزینه نفر اضافه در هر روز  550000 ریال
1398/01/07  -  1750000   ریال

مشخصات:
تجهیزات:

درج نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

حروف را بزرگ وارد نمایید


        
امتیاز هتل
میزان رضایتمندی:
آرامش، پاکیزگی و وضعیت اتاق ها:
خدمات و نحوه برخورد کارکنان:
کیفیت رستوران و کافی شاپ:
 
 
 
 
Label
  فردا
Label حداکثر
Label حداقل
 
شهر
چهارشنبه امروز
Label دمای کنونی
Label حداکثر
Label حداقل
 
 
HyperLink
Weather error! Please try again.
 
     
مجله
درباره ما

هتل یاب 24،شبکه رزواسیون هتل -گشت و ترانسفر است که از سال 1395، امکان رزرو هتل در بیش از هفتصد هتل و هتل آپارتمان را برای مسافرین فراهم می کند که شامل همه مسیرهای پرسفر داخلی از جمله هتل های مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، کیش، مازندران، گیلان، تبریز، اهواز، کردستان، کلاردشت و بسیاری از هتل آپارتمان های قابل قبول در سراسر کشور می شود. تمامي فعالیتهای مربوط به رزرو این سامانه، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های اين سايت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ايران است

تماس با ما

شیراز - خیابان 7 تیر - ابتدای هدایت غربی - طبقه فوقانی بانک رفاه - دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری خورشید جهان

09029922245/07132308080

09171202245

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد نشانه امنیت خرید شماست
شماره حساب ها
ملت
خانم پریسا رابط
5875486451