نتایج :
مرتب سازی بر اساس :
45250
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻫﻤﺎن 400 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ 20ورﮐﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در روزﮔﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻃﺮاﻓﺶ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻮهﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ روﺳﺘﺎ در دل ﮐﻮه ﻫﻤﺴﺎز و ﺧﻮش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﯽ را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان از روﺳﺘﺎ اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ وﺟﻮد دو اﺻﻄﺒﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش و اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺐ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻬﺮي ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪري و زادﮔﺎه ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. ورﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺑﺎغﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.

  • ﻫﻤﺪان روﺳﺘﺎي ورﮐﺎﻧﻪ ورودي روﺳﺘﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
45250
اقامتگاه بوم‌گردی آمادای در محله جولان شهر همدان قرار گرفته است . حوض فیروزه فام میان حیاط خانه و تخت‌های اطراف آن جان میدهد برای دورهمی‌های شبانه و دوستانه آمادای ۵ سوئیت دارد که همه آنها امکان آشپزی داشته و دارای سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام هستندهر سوئیت یک پارکینگ مخصوص به خود دارد

  • همدان خیابان شهد محله ی جولان کوچه ی بهمن پلاکـ ٦١
45250
با داشتن اب فراوان و خاک حاصلخیز مردم را شغل شریف کشاورزی و باغداری مشغول ساخته و در 21 کیلومتری شمال شرقی شهر همدان روستای مزداگرد یکی از دهستان های بخش هگمتانه در ابتدای مسیر همدان به تهران از روستاهای قدیمی همدان به شمار می اید که اقامت در آن به سان زندگی در گذشته های ایران می ماند روستای مزداجرد در دوره یزدگرد سوم تشکیل شده که در ان زمان نام روستا مزداگرد بوده که به مرور زمان به مزاگرد و بعدها به امزاجرد تغییر نام داد در دو طبقه شامل میهمانخانه ، آشپزخانه، نمایشگاه ابزار و وسایل مورد نیاز زندگی در قدیم، صنایع دستی و محوطه فضای سبز اغاز به فعالیت کرده و با انواع دمنوش و غذاهای بومی و کاملا ارگانیک و موسیقی محلی از میهمانان خود پذیرایی می کند

  • همدان - کیلومتر ۵ جاده تهران روستای افراجه خیابان صاحب الزمان بوم گردی مزداگرد
مجله
درباره ما

هتل یاب 24،شبکه رزواسیون هتل -گشت و ترانسفر است که از سال 1395، امکان رزرو هتل در بیش از هفتصد هتل و هتل آپارتمان را برای مسافرین فراهم می کند که شامل همه مسیرهای پرسفر داخلی از جمله هتل های مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، کیش، مازندران، گیلان، تبریز، اهواز، کردستان، کلاردشت و بسیاری از هتل آپارتمان های قابل قبول در سراسر کشور می شود. تمامي فعالیتهای مربوط به رزرو این سامانه، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های اين سايت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ايران است

تماس با ما

شیراز - خیابان 7 تیر - ابتدای هدایت غربی - طبقه فوقانی بانک رفاه - دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری خورشید جهان

09029922245/07132308080

09171202245

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد نشانه امنیت خرید شماست
شماره حساب ها
ملت
خانم پریسا رابط
5875486451